TỔNG KẾT TOP 48H :


# Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
TocBacViII 0 35 400 Lord Emperor 22/10 00:34:15
Nero 0 35 400 First Master 22/10 01:19:23
BVGT37 0 35 400 DarkLord 22/10 01:33:36