Tổng Kết TOP APLHA TEST


# Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
hellokiki1 0 218 400 First Master 19/10 11:53:54
Hellokiki 0 218 400 First Master 19/10 12:01:04
Hunter 0 218 332 Grand Master 19/10 15:14:19